[1]
Trần, V.D. và Trương, V.D. 2020. SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU–PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 1 (tháng 11 2020). DOI:https://doi.org/10.52163/jcm.v62i1.31.