[1]
Lý T.T. , Chung, N.T.K. , Phan L. Đình . và Dũng Đào V. 2022. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 2 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i2.298.