[1]
Tuyến, P.V. , Nhu, N.T. , Hạnh, L.T.K. và Sinh, Đỗ M. 2022. THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY INNOV GREEN KHU KINH TẾ NGHI SƠN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA NĂM 2019. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 1 (tháng 1 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.280.