[1]
Chuyên, N.V. , Anh, L.T. , Trang, N.T.T. , Trường, H.T. , Minh, T. Đức ., Hằng, Đinh T.D. và Chính, V. Đình . 2022. THỰC TRẠNG NHIỄM CADIMI TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA TẠI ĐẮK LẮK NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 1 (tháng 1 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.274.