[1]
Nghĩa, L.L. , Việt, Đỗ H. , Ngọc, N.B. , Hoa, L.P. , Tới, P.L. và Duy, H.B. 2022. TÌNH TRẠNG LỢI CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VÀ NĂM THỨ BA CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 . Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 1 (tháng 1 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.272.