[1]
Nguyễn, V.C., Đinh, T.D.H. và Trần, V.K. 2020. THỰC TRẠNG NHIỄM KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM PHOMAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 1 (2021) (tháng 11 2020). DOI:https://doi.org/10.52163/jcm.v62i1.20.