[1]
Ben, N.H., Manh, P.V., Hoan, B.D., Phong, V.Q., Khoi, N.V. và Phuong, N.M. 2021. ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 6 (tháng 10 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.197.