[1]
Long, N.H., Cuong, T.D., Anh, N.T., Cuong, L.P.S. , Huong, N.T.T., Tinh, P.T., Linh, N.D. , Viet, N.X., Dao, C.Q. và Hoang, V.H. 2021. BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở THAI NHI TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 6 (tháng 10 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.184.