[1]
Huy, L.N. , Hòa, N.B. , Giang, L.M. , Bình, N.H. và Lượng, Đinh V. 2024. 5. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM THEO THANG ĐIỂM PHQ-9 Ở NGƯỜI BỆNH LAO KHÁNG THUỐC TẠI VIỆT NAM NĂM 2023. Tạp chí Y học Cộng đồng. 65, CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương (tháng 5 2024). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v65iCD3.1100.