[1]
Binh, H.V. và Quynh, T.T.N. 2021. THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2017. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 4 (2021) (tháng 6 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/jcm.v62i4.109.