[1]
Ly, P.T.H. 2024. 28. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN Y KHOA NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2022. Tạp chí Y học Cộng đồng. 65, CD2 (tháng 4 2024). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v65iCD2.1032.