MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

Vũ Thị Phương1
1 Bệnh viện Nhi Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng của bệnh tay chân miệng ở trẻ em điều
trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình từ 6/2020 đến 6/2021.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu trên 1081 bệnh nhân
tay chân miệng điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Kết quả: Các yếu tố nguy cơ bệnh nặng gồm: Lâm sàng: sốt cao trên 39ºC (OR=3), giật mình
(OR=10,4) với p <0,05. Cận lâm sàng: số lượng bạch cầu trên 16 000 tb/mm3 (OR=2), với p< 0,05;
GOT tăng (OR=2,5) và đường huyết tăng (OR=3,8), với p <0,05; EV71: Ở nhóm do EV71 dương
tính tỷ lệ bệnh nặng chiếm 34,2% cao hơn hẳn so với nhóm bệnh nhẹ là 19,8%. Sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê với p <0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Wang J, Guo YS, Christakos G, Hand, foot and
mouth disease: spatiotemporal transmission and
climate. Int J Health Geogr, 2011, 10, 25.
[2] Ministry of Publish Health, Guidelines for
diagnosis and treatment hand foot mouth disease,
2011.
[3] Wang YH, Zhao H, Ou R, Epidemiological and
clinical characteristics of severe hand-foot-andmouth disease (HFMD) among children: a 6-year
population-based study. BMC Public Health
volume 20, Article number: 801, 2020.
[4] Thanh DQ, The risk factors of acquiring severe
hand foot and mouth disease in children, 2020.
[5] Thu NK, The clinical, paraclinical charasteristics
and causes of hand foot and mouth disease in
Viet Nam. Doctoral thesis, Ha Noi Medical
University, 2016.
[6] Hung TQ, Epidemiology characteristics of hand
foot and mouth disease in Dac Lac Viet Nam.
Doctoral thesis, Hue University of Medicine and
Pharmacy, 2017.
[7] Zhou H, Guo S, Zhou H et al., Clinical
characteristics of hand, foot and mouth disease in
Harbin and the prediction of severe cases. Chinese
Medical Journal, 2012, 125(7), 1261-1265.
[8] Yang T, Xu G, Dong H et al., A case-control
study of risk factors for severe hand-foot-mouth
disease among children in Ningbo, China, 2010-
2011. Eur J Pediatr, 2012, 171(9), pp. 1359-1364.
[9] Thuong TC, Hung NT, Niem DV et al., Prognosis
factors of hand foot and mouth diesae cause by
enterovirus. Thanh Pho Ho Chi Minh Journal of
Medicine, 2011, 15(3).
[10] Chong CY, Chan KP, Shah VA eta al., “Hand, foot
and mouth disease in Singapore: a comparison of
fatal and non-fatal cases”. Acta Paediatr, 2003,
92(10), pp. 1163-1169.
[11] Yuyun L, Runan Z, Yuan Q et al., “The
characteristics of blood glucose and WBC counts
in peripheral blood of cases of hand foot and
mouth disease in China: a systematic review”,
PLoS One, 2012, 7(1), pp. e29003.
[12] Chang LY, Lin TY, Hsu KH et al., Clinical
features and risk factors of pulmonary oedema
after enterovirus-71-related hand, foot and mouth
disease. Lancet, 1999, 354(9191), pp. 1682-1686.
[13] Fang Y, Wang S, Zhang L et al., “Risk factors
of severe hand, foot and mouth disease: a metaanalysis”, Scand J Infect Dis, 2014, 46(7), pp.
515-522.