Quay trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA ACINETOBACTER BAUMANII VÀ KLEBSIELLA PNEUMONIAE PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ BỆNH PHẨM ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở BỆNH NHI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI ĐÀ NẴNG Download Download PDF