Quay trở lại chi tiết bài báo MỘT CÔNG THỨC MỚI CÓ TÁC DỤNG XUA MUỖI ĐẺ TRỨNG VÀO Ổ NƯỚC VÀ ỨC CHẾ TRỨNG NỞ GÓP PHẦN KIỂM SOÁT VECTOR TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT Download Download PDF