Quay trở lại chi tiết bài báo 27. NẤM PHỔI CRYPTOCOCUS Ở BỆNH NHÂN CÓ HỆ MIỄN DỊCH BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT VỚI BỆNH LAO PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 Download Download PDF