Quay trở lại chi tiết bài báo 3. YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ NUÔI CẤY ĐỜM TÌM VI KHUẨN LAO Ở NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGHI LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 Download Download PDF